วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำศูนย์กลางการต่อยอด งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สู่เชิงพาณิชย์และเป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน”

พันธกิจ

“DRMS”

1. Develop product & process: พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2. Regulation & Safety:ดำเนินงานตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

3. Market position: พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงตำแหน่งที่เหมาะสมทางการตลาด และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

4. Scientific base: ยึดหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณอยู่ที่: หน้าแรก