วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     “เราจะเป็นผู้นำศูนย์กลางการต่อยอด งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สู่เชิงพาณิชย์และเป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน”

พันธกิจ

     “DRMS”

          1. Develop product & process : พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

          2. Regulation & Safety : ดำเนินงานตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

          3. Market position : พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงตำแหน่งที่เหมาะสมทางการตลาด และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

          4. Scientific base : ยึดหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณอยู่ที่: หน้าแรก