Present บริษัท

 

 

 

ประธานบริหาร

          ปัจจุบันตลาดธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศมีการเจริญเติบโตสูงขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันของผู้ประกอบการในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงตามเป้าหมาย ซึ่งในขณะนี้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค และลดปริมาณการรับประทานยา ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงกับร่างกาย จึงทำให้เกิดความสนใจทำธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับธุรกิจของครอบครัว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน แต่ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ของตนเอง แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดี จึงได้ปรับกลยุทธ์การผลิตจากผลิตภายใต้แบรนด์ของตนเองเป็นการรับจ้างผลิตให้กับบุคคลอื่น โดยกิจการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม และจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตทำให้ทีมงานได้ส่งเสริมประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและต้องการจะนำความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเป็นจุดผลักดันให้ก่อตั้งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด, ชื่อเต็มคือ (Conceptual Development Intellectual Property) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย ซีดีไอพีจะรับเอาแนวความคิดของลูกค้า นำมาวิจัยและพัฒนาโดยคำนึงถึงจุดยืนของผลิตภัณฑ์ในตลาด เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์ ในการให้บริการของเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคิดค้นสูตร รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา รับจ้างผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นซีดีไอพียังเป็นสื่อกลางในการนำผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชน์ ทั้งยังมีการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 5 ส 2 ว ของรัฐบาลเป็นต้น

 

ประธานบริหาร

          บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care ออกสู่ตลาดและสังคม คำว่า นวัตกรรมใหม่ (Innovation) ในความหมายของเราคือ การ Research & Commercialize นอกจากนี้เรายังสนใจในการนำงานวิจัยพัฒนาที่มีอยู่
แล้ว ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่า มาต่อยอด โดยการวิจัยและพัฒนาให้สามารถสร้างผลิตผลเชิงอุตสาหกรรมออกมาเป็นสินค้าและบริการได้ จนสามารถนำผลิตผลดังกล่าวขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถสร้างราคาให้แก่สินค้าให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ และที่สำคัญสินค้าที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและผลิตจากเราทุกชิ้น ล้วนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้าสามารถนำเสนอสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ มากมาย เป็นที่ยอมรับจากตลาด ตามมาตรฐานสากล ทีม CIO เอง นับเป็นทีมวิจัยและพัฒนาที่ทำหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง สนับสนุนความสำเร็จของสินค้า ที่ออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มสินค้า อาทิ สมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น บริษัทของเราได้ผนึกกำลังจากบุคลากร ทีมงานทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมนักวิทยาศาสตร์ ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์การทำงาน บริษัท CDIP ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและ สถาบันวิจัยระดับชาติ เพื่อสร้างผลิตผล อาทิ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และรวมผลิตผลในกลุ่ม ทรัพย์สินทรัพย์ทางปัญญา อาทิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ ความลับทางการค้า เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท CDIP กำลังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนของรัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม 50% - 100% ให้กับลูกค้าที่ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการกับ บริษัท CDIP และในขณะนี้บริษัท CDIP ของเราอยู่ในขั้นตอนของการทำ RDC BOI เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ร่วมวิจัยกับ CDIP ไปใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต่อไป นับเป็นข่าวดีที่กำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้
 

Manager Director

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเต็มCONCEPTUAL DEVELOPMENT INTELLECTUAL PROPERTIES  ถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สายเลือดนักวิจัย ในปี พศ.2552 โดยคอนเซปต์ในการตั้งบริษัทมาจากการเห็นช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผลิตงานวิจัย(นักวิจัย) ผู้ใช้งานวิจัย(อุตสาหกรรม) และผู้บริโภคงานวิจัย(ตลาดหรือผู้บริโภค) ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นความเชื่อมโยงของทั้ง 3 หน่วยนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวในการนำงานวิจัยไทยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ(อาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอางค์)ได้จริง

การทำงานของ CDIP มุ่งหวังให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้

 1. ทำให้นักวิจัยไทยรู้จักการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
 2. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เห็นความสำคัญและกระตุ้นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา
 3. มุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเพื่อสุขภาพจากไทยสู่ตลาดโลก
 4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรโดยการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
 5. สร้างความมั่นคงทางการพัฒนายาสมุนไพรในประเทศเพื่อมุ่งหวังการลดสัดส่วนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ

ผลงานที่ผ่าน ได้แก่

 1. รางวัล SMEs ดาวรุ่ง ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6
 2. รางวัลชมเชย Green Innovation จากการประกวด STI Thailand Awards 2012
 3. รางวัลชมเชย จากการประกวด STI Thailand Awards 2014
 4. ใบประกาศเกียรติคุณการบริการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวุฒิสภา
 5. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พศ.2557
 6. รางวัลผู้สนับสนุนงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พศ.2557

          ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการของเราซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา,เจ้าหน้าที่ระเบียบข้อบังคับ(อย.),ผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์และผู้ประสานงานโครงการ มีความเต็มใจและตั้งใจให้บริการลูกค้าทุกท่านเสมือนนึงการเป็น "Partner" กันดั้งนั้นเราจึงเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากกว่า 20 บริษัท ทั่วประเทศหรืออาจกล่าวได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งในการสร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศด้านตลาดสุขภาพมากกว่า 1,000 ล้านบาท 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก