ประวัติความเป็นมา

 

    เนื่องด้วยอุดมการณ์และความตั้งใจหลักในการช่วยเหลือผู้คนและสังคม ได้ก่อเกิดเป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับยารักษาโรคที่มีคุณภาพ  ในปีพ.ศ. 2497ร้านขายยาในนาม “สุภาพโอสถ” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยเริ่มจากกิจการร้านขายยาขนาดเล็ก จากนั้นจึงได้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในเส้นทางธุรกิจยาและสุขภาพ สู่การเป็นผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ “(COX) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา

 

     ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นทิศทางการเติบโตและขยายตัวของตลาด ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีการขยายตัวและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง COX จึงได้ก่อ

ตั้งบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (JSP) ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ค๊อกซ์ (COXTM) และ เจเอสพี (JSPTM) รวมถึงให้บริการทางด้านการรับจ้างผลิตแก่ผู้ประกอบการ ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานและความปลอดภัย เช่นเดียวกับคุณภาพการผลิตจากโรงงานผลิตยา ด้วยทีมงานด้านวิจัยและพัฒนามีความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่ถึงพร้อมในความสามารถ กรอปกับความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการผลักดันบทบาทของการวิจัยและพัฒนาในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจึงได้ก่อให้เกิดบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น

 

     ใน ปี พ.ศ. 2553 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือชื่อเต็มว่า Conceptual Development Intellectual Property ได้ถูกก่อตั้งขึ้นได้ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ “อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย”โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ซึ่งพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบเฉพาะเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา มีความหลากหลาย ของบุคคลากรกว่า 3,000คน จาก 4 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ (BIOTEC, NANOTEC, NECTEC, MTEC)  โดยสำนักงานของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้องเลขที่ 227 มีคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีเป้าประสงค์ในการทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานระหว่างผู้ผลิตงานวิจัย (University) โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) และผู้บริโภค (Market)เข้าด้วยกัน  โดยเป็น ศูนย์กลางการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์กล่าวคือการนำเอาความคิด (concept) และความต้องการของลูกค้า  มาพัฒนาจนเป็นรูปร่างเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ริเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนาคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภครวมทั้งธุรกิจทางด้านยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ สมุนไพรและเครื่องสำอาง        

                                                                                                                                       

 

 

ด้วยพื้นฐานของประสบการณ์กว่า 40 ปี ในด้านยาและสมุนไพร และกว่า 10 ปี ในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งบุคลากรนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development : R&D) และทีมงานฝ่าย นวัตกรรม (Innovation) ในการคิดค้นและต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและคุณภาพมาตรฐานสากล ต่างล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ในปัจจุบัน บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร (One Stop Solution) ครอบคลุมตั้งแต่บริการคิดค้นสูตร (Formulation)  บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) บริการวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญและสิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Lab testing and Analysis) เป็นสื่อกลางในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ (IP Matching and Utilization) และมีสถาบันอบรมการจัดการนวัตกรรม (IOI Training)โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในระดับอาเซียน                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

      นอกจากนี้  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) เพื่อผลักดันผลงานวิจัยออกสู่ภาคเอกชน โดยยึดถือนโยบายบริการด้านงานวิจัยด้วยความรวดเร็ว มุ่งผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

 
 
 
 
 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก