ลงทะเบียน Training

งานนวัตกรรมที่ควบคู่กับการทำธุรกิจ

               งานนวัตกรรม คือ การทำสิ่งใหม่ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความคิด ความสร้างสรรค์ ความมีทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนา และผลิตสินค้าใหม่ ๆ หรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในการแปรรูปหรือทำรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจหรือการค้า ซึ่งก็คือการทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นโดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรา สังคม และเศรษฐกิจ

               งานนวัตกรรมที่ควบคู่กับการทำธุรกิจ คือ การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ มีการสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอด การจัดการ การผลิต และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อที่จะสร้างมูลค่าใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าและผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ  และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจให้กับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนวัตกรรมนั้น ๆ สามารถทำให้ธุรกิจเพิ่มกำไรจนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้และสามารถผูกขาดทางการตลาดหรือได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่ค้าในตลาดได้

               นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจต้องมี การจัดการระบบของข้อมูล มีการคาดการณ์ การวางแผนการผลิต และการหาพันธมิตรทางด้านการระดมทุนหรือร่วมลงทุนในด้านที่เราไม่ชำนาญ กระบวนการให้บริการหรือการสื่อสารกับลูกค้า โดยทำการโฆษณาหรือการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายที่มีเทคโนโลยีแฝงอยู่ในสินค้าหรือการผลิต การวิจัยและการพัฒนา การสร้างแพ็คเกจจิ้งและการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ นั้นจะอยู่ในด้านของการตอบสนองต่อตลาดเป็นหลัก

               เพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนา ก็คือเนื้องานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแปลกใหม่มาสู่ผู้บริโภค ซึ่งไม่ซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีความโดดเด่นมากกว่าสินค้าอื่นๆ ในท้องตลาด ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการดำเนินงานที่ดี และมีมาตรการในการพัฒนานวัตกรรม  มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี การหาแหล่งเงินทุน การประเมินและการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งจะช่วยธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินงานได้

คุณอยู่ที่: หน้าแรก งานนวัตกรรมที่ควบคู่กับการทำธุรกิจ