ลงทะเบียน Training

นวัตกรรม คือ..........

     นวัตกรรม หรือ Innovation เป็นการทำสิ่งใหม่ขึ้นมา โดยอาศัยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวให้กลายมาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

     นวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามรูปแบบในการใช้งานหรือการประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ แบ่งเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบองค์ประกอบ หรือบางชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือประโยชน์ในการนำไปใช้งาน นวัตกรรมบริการเป็นรูปแบบใหม่ของกระบวนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากเดิม โดยจะส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business model) ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสุดท้ายนวัตกรรมกระบวนการเป็นการออกแบบขั้นตอนในการดำเนินการที่มีความแตกต่างจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนวัตกรรมประเภทนี้มักจะกระทบต่อสังคมในภาพรวม เนื่องจากขั้นตอนในการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป

คุณอยู่ที่: หน้าแรก นวัตกรรม คือ..........