ลงทะเบียน Training

Innovation coupon

     ในระยะเวลาที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมุ่งเน้นในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันของ องค์กร หากแต่การดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก้าวกระโดดไปสู่ตลาดในระดับสกลก็มักประสบปัญหาด้านต้นทุนที่ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยีดังนั้น การพัฒนางานนวัตกรรมในระยะหลังจึงมุ่งไปที่ "การสร้างความแตกต่าง" (differentiation) จาก ผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งเน้น "การสร้างตราสินค้า" (branding) ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำเรื่องราวและวิถีการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งการออกแบบมาผสมผสานกับความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งที่สำคัญในการจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี ความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น จึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่การนำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยที่สุดมาใช้เท่านั้น ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมยังถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการดำเนินการ เพื่อหาข้อสรุปหรือหาทางแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ (system solutions) ภายในองค์กรมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึง อาจกล่าวได้ว่า เทคนิคในการจัดการนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงกับความ ต้องการของตลาดได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจัยสำคัญของระบบการพัฒนาโครงการ นวัตกรรมคือ การสร้างให้เกิดระบบผู้ให้บริการงานนวัต กรรม (innovation service provider) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยทั้งในด้านการแปลงความคิดนวัตกรรมของ ผู้ประกอบการมาสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแก่ ผู้ประกอบการ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารจัดการความรู้ใหม่ๆ นั่นเอง  สนช. จึงมีแนวคิดในการจัดทำคูปองนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและการสร้างความตระหนักต่อการพัฒนานวัตกรรมใน องค์กรเอกชน โดยอาศัยกลไกลการเชื่อมโยงผู้ให้บริการงานนวัตกรรม (innovation service provider, ISP) กับผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินโครงการนวัตกรรม ด้วยการ สนับสนุนทุนในรูปแบบของคูปองนวัตกรรมเพื่อร่วมรับความเสี่ยงของภาคเอกชน และในปี 2558 นี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช ได้จัดทำ โครงการคูปองนวัตกรรมระยะที่ 2 ขึ้น ภายใต้ชื่อ”โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมคมเศรษฐกิจอาเซียน”ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมหอการค้าไทย เพื่อผลักดันให้ธุรกิจ SMEs ไทยไปสู่ประคมอาเซียน เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Innovation business) การลงทุนใหม่ (Innovation investment) ตลาดใหม่ (Innovation market) บริการใหม่ (Innovation Service) และการต่อยอดธุรกิจ (Innovative Technology)

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Innovation coupon